fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 INLEIDING

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik
gekozen voor de “ik” vorm. 

1.2 Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Praktijk-Atelier-Webshop Heelbeeld bedoeld.
Cole Porterhof 134, 1628 TM Hoorn

1.3 Kamer van Koophandelnummer 37151503

1.4 Contact via: info@praktijkheelbeeld.

1.5 Onder ‘jij’ en ‘je’ en ‘klant’ wordt verstaan diegene die een product, in de vorm van een workshop/cursus/online programma/meerdaagse-bezinningsdagen/materiaal/schilderij/cadeaubon heeft gekocht.

1.6 Door betaling verklaar jij bekend te zijn met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 VOORWAARDEN DEELNAME ONLINE PROGRAMMA’S

2.1 In mijn online programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet jij, naast het volgen van een online programma, voldoende tijd reserveren voor de opdrachten.
Ik zal me inspannen dat jij de juiste handvatten hebt om mijn online programma’s met plezier te volgen en af te ronden. En sta ik, binnen de grenzen, gedurende de looptijd van het online programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk online programma je aanschaft. De ondersteuning staat duidelijk omschreven op de websitepagina van de verschillende online programma’s.

2.2 Heelbeeld is (ik ben) niet aansprakelijk voor eventuele problemen met weergave van het cursus materiaal en video’s veroorzaakt door derden zoals bijv. Apple, Vimeo of YouTube.

2.3 Er wordt van je verwacht dat je respectvol met mede-deelnemers omgaat in de besloten Facebook groepen.

2.4 Het is niet toegestaan om commerciële aanbiedingen te plaatsen van je eigen bedrijf als wel van anderen in de besloten Facebookgroepen.

2.5 Op alle online programma’s en afbeeldingen rusten auteursrechten. Niets van deze site mag gekopieerd of anderszins gebruikt worden zonder mijn toestemming, zowel online als offline.

ARTIKEL 3 NIET GOED GELD TERUG GARANTIE EN/OF PROEFPERIODE

3.1 Ik hou van een tevreden klant, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. 

3.2 Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het online programma’s TEKEN JE VRIJ KLEUR JE BLIJ, RUST & REFLECTIE MET TEKENMEDITATIE  je deelname kosteloos annuleren. Voor de online programma’s 31 KORTE TEKENMEDITATIES en HELP, MIJN GEMAAL GAAT MET ME AAN DE HAAL geldt kosteloos annuleren tot een week na aanvang. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@praktijkheelbeeld.nl.
Je betaling zal ik dan zo spoedig mogelijk restitueren.
Je deelname aan het online programma wordt per direct gestopt. Na deze 14 (veertien) of 7 (zeven) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het online programma te annuleren. Let wel; dit geldt alleen voor online programma’s, dus niet voor online workshops. Bij online workshops vindt er géén teruggave van je betaling plaats.

3.3 Deelname aan een offline workshop/verdiepingsdag/trainingsdag kan worden geannuleerd volgens de voorwaarden aangegeven bij de betreffende workshop.

3.4 Deelname aan een cursus kan kosteloos worden geannuleerd tot 1 (één) week voor aanvang van de cursus. Bij afmedling van deelname aan de cursus tot 3 (drie) dagen voor aanvang van de cursus bestaat een betalingsverplichting van 50 (vijftig) % van het totale cursusgeld. Bij afmelding van deelname aan de cursus binnen 3 (drie) dagen voor aanvang van de cursus bestaat een betalingsverplichting van 100 (éénhonderd) % van het totale cursusgeld.

3.5 Aankoop van materialen kan, tot uiterlijk 14 (veertien) dagen na ontvangst, ongedaan worden gemaakt, mits de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

a) Geef z.s.m. te kennen dat je de materialen wilt terug sturen, door te mailen naar info@praktijkheelbeeld.nl. Vermeld ook waarom je ze wilt retouneren.

b) De materialen kunnen alleen worden geretouneerd als ze ongebruikt en onbeschadigd zijn. Eventuele beschadigingen of sporen van gebruik worden ingehouden op het te restitueren bedrag.

c) De materialen moeten op dezelfde zorgvuldige manier verpakt worden, zoals ze zijn ontvangen, indien ze geretourneerd worden.

d) De retourzending dient op dezelfde manier naar Heelbeeld verstuurd te worden, als de manier waarop jij ze ontvangen hebt. Met Track & Trace van Post NL , wel of niet verzekerd. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de klant.

3.6 Deelname aan het online programma RUST IN HET OOG VAN DE ORKAAN kan kosteloos worden geannuleerd tot aan de startdatum van dit programma.  Dit dient schriftelijk en per email aan info@praktijkheelbeeld.nl te gebeuren. Hierbij is de datum waarop de email is verzonden bepalend.

3.7 Deelname aan het online programma WINDKRACHT 0 kan kosteloos worden geannuleerd binnen twee weken na aanvang van het programma. Dit dient schriftelijk en per email aan info@praktijkheelbeeld.nl te gebeuren. Hierbij is de datum waarop de email is verzonden bepalend.

3.8 Cadeaubonnen kunnen niet worden geannuleerd en zijn niet inwisselbaar voor contant geld.


ARTIKEL 4 PRIJZEN EN BETALING

4.1 De prijzen van alle producten staan duidelijk vermeld op de website www.praktijkheelbeeld.nl.

4.2 Betaling geschiedt via iDEAL of automatische incasso.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes. Op offertes staat altijd een datum tot wanneer ze geldig zijn.

4.4 Betalingen via factuur geldt betaling per omgaande met een maximum van 5 werkdagen.

ARTIKEL 5 INTELLECTUEEL EIEGENDOM EN GEBRUIK MATERIALEN

5.1 Op de teksten, beeldmaterialen en andere materialen van online programma’s bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het online programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

ARTIKEL 6 MATERIALEN EN LICENTIES

6.1 Ik streef ernaar de materialen in de online programma’s toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per email informeren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste emailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e­mailadres komt voor jouw risico.

ARTIKEL 7 KLACHTEN

7.1 Mocht je ontevreden zijn over een online  programma of een onderdeel van het programma, 1 op 1 coaching of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel  of de coachingsessie aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3  Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

 ARTIKEL 9 PRIVACY

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Lees hier mijn privacyverklaring.

ARTIKEL 10 OVERIG

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e­mail.

ARTIKEL 11 GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE TRAJECTEN ‘RUST IN HET OOG VAN DE ORKAAN’ EN ‘WINDKRACHT 0’ EN 1 OP 1 COACHING.

11.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd mijn uiterste best doen om het geschil onderling op te lossen.

11.2 Indien we er onderling niet uit komen zullen we de hiervoor wettelijke richtlijnen aanhouden om tot een oplossing te komen.

11.3 Bij (online en offline) afspraken en coachingssessies die niet binnen 24 uur van tevoren worden afgezegd kan ik geen nieuwe afspraak inplannen zonder hiervoor de verschuldigde bijbehorende kosten te berekenen.

ARTIKEL 12 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

12.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

ARTIKEL 13 CURSUSSEN EN WORKSHOPS

13.1 Als een les niet door kan gaan vanwege afwezigheid van de docent, wordt de les op een later afgesproken tijdstip ingehaald.

13.2 Wanneer een cursist afwezig is, kan deze les door hem of haar ingehaald worden op een ander moment, áls daar gelegenheid voor is en in overleg met mij.

13.3 Is het niet mogelijk om de les op een ander tijdstip en / of in een andere groep in te halen, dan is het voor eigen rekening. Graag wel even afmelden als je verhinderd bent.

13.4 Cursusgeld is inclusief materiaal gebruik, tenzij anders vermeld. Er is altijd koffie en thee met een lekker hapje.

13.5 Prijzen van workshops en cursussen zijn inclusief materialen tenzij anders staat vermeld op de website. Voor aanvang van een cursus dient het lesgeld voldaan te zijn. Het cursusgeld is inclusief BTW.

13.6 Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist blijft de betalingsverplichting bestaan. Bij ziekte of andere onvermijdelijke situaties zoeken we samen naar een oplossing.

13.7 Ben je verhinderd om deel te nemen aan een workshop dan mag je je plaats doorverkopen aan iemand anders. In dit geval is deelnemer verplicht Heelbeeld hiervan via email op de hoogte te stellen. Heelbeeld kan het aankoop bedrag niet retourneren.

13.8 Heelbeeld kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade aan kleding, andere persoonlijke schade voortvloeiend uit (online) tekenlessen, schilderlessen, workshops, trainingen, gastlessen of schade aan eigendommen, noch vermissing van persoonlijke eigendommen, noch voor eventueel door mede-cursisten veroorzaakte schade. Jij verklaart door betaling bekend te zijn met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 14 MEERDAAGS EVENEMENT OP LOCATIE- RETRAITES-RETREATS

14.1 Hieronder wordt verstaan de ‘De Kunst van Stilaan Retraite’. Op de betreffende pagina wordt duidelijk vermeldt wat de inhoud is die men deze dagen kan verwachten en welk bedrag betaalt moet worden om deel te kunnen nemen.

14.2 Als een meerdaagse/retraite niet door kan gaan vanwege afwezigheid van de docent en/of Karen van Deuren, wordt een een nieuwe datum vastgesteld. In het uiterste geval wordt de reeds betaalde som teruggeboekt.

14.3 Wanneer een deelnemer deelname wil annuleren kan dat alleen schriftelijk per post (Heelbeeld, Cole Porterhof 134, 1628 TM Hoorn) of emial waarna deelnemer per email (info@praktijkheelbeeld.nl) hiervan een bevestiging ontvangt. Dan is de annulering een feit. De datum van het poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering.  Wanneer een deelnemer besluit zijn deelname te annuleren gelden de volgende voorwaarden:

Bij annuleren tot 4 weken voor de start van het meerdaagse evenement heeft de deelnemer recht op 100% restitutie van het totale (of reeds betaalde) bedrag.

Bij annuleren tot 2 weken voor de start van het meerdaagse evenement heeft de deelnemer recht op 50% restitutie van het totale bedrag.

·Bij annuleren binnen 2 weken tot aan de start van het meerdaagse evenement heeft de deelnemer recht op 0% restitutie van het totale bedrag.

14.4 Bij verhindering  mag de deelnemer, na overleg met Heelbeeld, haar plaats doorverkopen. In dit geval is deelnemer verplicht Heelbeeld hiervan via email op de hoogte te stellen en alle gegevens van de nieuwe deelnemer te verstrekken aan Heelbeeld.

ARTIKEL 15 HUMAN DESIGN READING

15.1 Ik, Karen van Deuren, ben geen officiële Human Design Analist.

15.2 Door zelfstudie, boeken, trainingen en informatie op internet, in combinatie met mijn intuïtie en levenservaring, komt mijn Human Design reading tot stand.

15,3 Er kunnen geen rechten worden ontleent aan een Human Design reading.

15.4 De klant/koper/betaler/ontvanger is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste geboortegegevens waar naar gevraagd wordt bij betaling.

15.5 Teruggave van de aankoopsom van de Human Design Reading is niet mogelijk. Wanneer de reading naar de klant/koper/betaler/ontvanger is gemaild.

ARTIKEL 16 RUST IN HET OOG VAN DE ORKAAN & WINDKRACHT 0

16.1 Ik geef geen garanties op de resultaten van deze online programma’s en eventuele bijbehorende events. Het is jouw verantwoordelijkheid in hoeverre deze resultaten behaalt.  

16.2 Ik ben niet aansprakelijk voor ontwikkelingen die jij doormaakt.

Laatst bijgewerkt 09-11-2022

Pin It on Pinterest